Whiskey Glenmorangie Original 10 YO 40% 1L

40% 1L Whiskey Glenmorangie Original 10 YO